Ansøgning

Alle ansøgere skal indsende en skriftlig ansøgning ved hjælp af et ansøgningsskema.


Ansøgningsskema

Et udskrevet skema skal indsendes med posten og vil ikke blive behandlet, såfremt det sendes per e-mail.

Ved skriftlig henvendelse bedes vedlagt en adresseret og frankeret svarkuvert af format A4.

Det er vigtigt at læse "Vejledningen for Ansøgere", førend skemaet udfyldes, da et forkert eller mangelfuldt udfyldt skema kan medføre afslag.

Vejledning for Ansøgere

Det udfyldte ansøgningsskema, samt eventuelle supplerende oplysninger skal, for at komme i betragtning, være indsendt til den nævnte adresse senest d. 18. februar for gruppe A og E, og senest d. 8. april for gruppe B og C.

Ansøgninger, der indkommer efter ansøgningsfristen, kan ikke regne med at komme i betragtning.

Ved ansøgning er det vigtigt, at ansøgerens værdighed og trang bliver dokumenteret på en af legatbestyrelsens skøn fyldestgørende måde. Legatportioner til enkeltpersoner kan normalt ikke overstige kr. 10.000 og bevilges kun for et år ad gangen.

Bemærk særligt, at skoler, foreninger, institutioner etc. skal anføre SE-nr. i stedet for CPR-nr.

Ansøgningen bedes udfyldt således, at der kun anføres ét bogstav eller tal i hver "rude", og det er vigtigt, at oplysningerne bliver placeret i de dertil bestemte rubrikker - f.eks. må ansøgerens navn ikke fylde så meget, at det fortsættes i adresse-rubrikken - benyt i så fald forkortelser. Det er i øvrigt ikke nødvendigt at anføre det fulde navn, det sædvanlige kaldenavn er tilstrækkeligt.

Ansøgere, der midlertidigt opholder sig i udlandet, må anføre navn og adresse på en person i Danmark, som kan modtage legatets svar og som i givet fald kan få fuldmagt til at få det tildelte legat udbetalt.

Svar fuldstændigt på de stillede spørgsmål - mangelfulde oplysninger kan medføre afslag.

Ansøgeren må ikke henvise til oplysninger, der er givet i tidligere ansøgninger.

Udtalelser fra myndigheder, skoler, læger m.fl. - altså udtalelser fra uafhængige instanser - udgør sammen med ansøgerens egne oplysninger grundlaget for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne. Vær derfor omhyggelig med at skaffe sådanne oplysninger og sende dem sammen med ansøgningen. De personer, som skal påtegne selve ansøgningen bør ikke være nært beslægtet med eller knyttet til ansøgeren. Det er derfor væsentligt at anføre, hvad den pågældendes kendskab til ansøgeren er baseret på.

 

Supplerende oplysninger

Hvis De ønsker at give oplysninger om forhold, som ikke er indeholdt i ansøgningsblanketten, men som De mener, det kan være væsentligt for legatbestyrelsen at kende, så vedlæg disse oplysninger i fotokopi af et brev, en attest eller hvad det måtte være. Sådant supplement vil blive betratgtet som en del af ansøgningen. Tilsvarende kan De uddybe oplysninger fra ansøgningen i et brev.

 

På grund af det store antal ansøgninger besvares forespørgsler ikke.


Svar fra legatbestyrelsen kan forventes inden udgangen af juli.