Ansøgning

Alle ansøgere skal udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Bemærk venligst,

at ansøgningsfristen for alle grupper for 2023 er udløbet

at ansøgninger først modtages igen fra d. 1.  januar 2024, og at ansøgninger, der indkommer inden da, ikke kan regne med at komme i betragtning

ansøgere skal udfylde og indsende et ansøgningsskema, som skal indsendes med posten (bemærk ny postadresse)

ansøgningen kan ikke afleveres personligt, og vil ikke blive behandlet, såfremt den sendes per e-mail

Det er vigtigt at læse “Vejledningen for Ansøgere”, førend skemaet udfyldes, da et forkert eller mangelfuldt udfyldt skema kan medføre afslag.
Et udskrevet skema skal indsendes med posten og vil ikke blive behandlet, såfremt det sendes per e-mail.

Vejledning for Ansøgere
Det udfyldte ansøgningsskema, samt eventuelle supplerende oplysninger skal, for at komme i betragtning, være indsendt til den nævnte adresse senest d. 20. februar 2023 for gruppe A og E, og senest d. 3. april 2023 for gruppe B og C.

Ansøgninger, der indkommer efter ansøgningsfristen, kan ikke regne med at komme i betragtning.

Ved ansøgning er det vigtigt, at ansøgerens værdighed og trang bliver dokumenteret på en efter legatbestyrelsens skøn fyldestgørende måde. 
Svar fuldstændigt på de stillede spørgsmål – mangelfulde oplysninger kan medføre afslag. 
Ansøgeren kan ikke henvise til oplysninger, der er givet i tidligere ansøgninger.

Ansøgningen bedes udfyldt således, at der kun anføres ét bogstav eller tal i hver “rude”, og det er vigtigt, at oplysningerne bliver placeret i de dertil bestemte rubrikker – f.eks. må ansøgerens navn ikke fylde så meget, at det fortsættes i adresserubrikken – benyt i så fald forkortelser. Det er i øvrigt ikke nødvendigt at anføre det fulde navn, det sædvanlige kaldenavn er tilstrækkeligt.

Bemærk, at skoler, foreninger, institutioner etc. skal anføre CVR-nr. i stedet for CPR-nr.

Ansøgere, der midlertidigt opholder sig i udlandet, må anføre navn og adresse på en person i Danmark, som kan modtage legatets svar og som i givet fald kan få fuldmagt til at få det tildelte legat udbetalt.

Udtalelser fra myndigheder, skoler, læger m.fl. – altså udtalelser fra uafhængige instanser – udgører sammen med ansøgerens egne oplysninger grundlaget for bestyrelsens vurdering af ansøgningen. Vær derfor omhyggelig med at skaffe sådanne oplysninger og sende dem sammen med ansøgningen. De personer, der skal påtegne selve ansøgningen, bør ikke være nært beslægtet med eller knyttet til ansøgeren. Det er derfor væsentligt at anføre, hvad den pågældendes kendskab til ansøgeren er baseret på.

Legatportioner til enkeltpersoner kan normalt ikke overstige kr. 10.000 og bevilges kun for et år ad gangen.

Supplerende oplysninger
Hvis De ønsker at give oplysninger om forhold, som ikke er indeholdt i ansøgningsblanketten, men som De mener, det kan være væsentligt for legatbestyrelsen at kende, så vedlæg disse oplysninger som fotokopi af for eksempel et brev, en attest eller lignende. Sådant supplement vil blive betragtet som en del af ansøgningen. Tilsvarende kan De uddybe oplysninger fra ansøgningen i et brev.

Svar fra legatbestyrelsen kan forventes inden udgangen af juli måned 2023.

Gruppe A

Legatportioner indtil 15.200 kr. er skattefrie.

Gruppe B

Legatportioner er skattepligtige.

Gruppe C

Legatportioner er ikke skattepligtige, såfremt de er anvendt til det oplyste formål.

Gruppe E

Legatportioner er  som udgangspunkt skattepligtige.